มะอ์มูมไม่อ่านฟาตีฮะห์ในละหมาดที่อิหม่ามอ่านดัง ละหมาดใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 19/08/2010 - 12:46

1. มะอ์มูมไม่อ่านฟาตีฮะห์ในละหมาดที่อิหม่ามอ่านดัง(ฟังอิหม่ามอ่านฟาตีฮะและสูเราะฮหลังฟาตีฮะฮอย่างเดียว) ละหมาดใช้ได้หรือไม่
2. ทัศนะการฟังอิหม่ามอ่านฟาตีฮะและสูเราะฮหลังฟาตีฮะฮอย่างเดียวโดยมะอ์มูมไม่ต้องอ่านฟาตีฮะฮ์ในร็อกอัต ของละหมาดที่ต้องอิหม่ามต้องอ่านดัง ตรงกับทัศนะของอูลามาร์ท่านใดบ้างที่น่าเชื่อถือ
3. จากข้อ 2 ตรงกับทัศนะของอิหม่ามอะห์หมัด อิบนุ ฮัมบัล ด้วยหรือไม่