1870 การแบ่งมรดกโดยไม่ใช้ระบบอิสลาม จะถือว่าเศาะฮฺมั้ย บาปหรือไม่