1260เลือด อิสลามมองอย่างไรในเรื่องการเป็นนะญิส หรือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรือไม่ มีข้อห้ามอย่างไร