1178 การซินามีแบ่งประเภทหรือไม่ และหุก่มของแต่ละประเภทเป็นอย่างไร