1149 นิกอบกับหิญาบเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ (ซิดาล, บุรกอ)