1009 ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามต้องขลิบก่อนนิกาหฺหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 02:06

คำถาม : ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามแต่ยังไม่ได้ขลิบ ถ้าจะนิกาหฺจำเป็นต้องขลิบก่อนหรือไม่ อย่างไร

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การขลิบ(คิตาน)สำหรับผู้ชายมีความจำเป็นอย่างยิ่งในศาสนาอิสลาม อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ทั้งหลักฐานและเอกฉันท์ของนักปราชญ์อิสลามยืนยันในความจำเป็น(วาญิบ)ที่ต้องกระทำ ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้หมายรวมว่าถ้าไม่ขลิบ การเข้าศาสนาอิสลามจะไม่ถูกต้อง หรือการนิกาหฺกับมุสลิมะฮฺจะไม่ถูกต้อง หากเป็นความผิดที่จะถูกบันทึกอยู่ตลอดเมื่อไม่มีอุปสรรคใดๆขัดขวางมิให้ขลิบ และปัจจุบันนี้การผ่าตัดทันสมัย เอื้ออำนวยให้การขลิบ(คิตาน)กระทำได้อย่างสะดวก ดังนั้น บังควรที่จะขลิบเสียก่อนนิกาหฺ แต่หากมีอุปสรรคใดๆก็เป็นข้ออนุโลมให้ทำเมื่อมีความสะดวก แต่หากไม่มีอุปสรรคใดๆก็จงระวังการฝ่าฝืนหลักการศาสนาตรงนี้

ขอพระองค์อัลลอฮฺโปรดประทานความเข้มแข็งและการยืนหยัดในหลักการศาสนากับทุกคนที่เข้าศาสนาอิสลามเถิด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 ก.ย.48

วันที่ตอบ