สลัฟ - เคาะลัฟ จะตามใคร ?

สลัฟ - เคาะลัฟ จะตามใคร ?

Submitted by dp6admin on Sun, 01/01/2023 - 20:01
หัวข้อเรื่อง
สะละฟี - อ้างถึงสะลัฟ (3 ยุคแรก) - ตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺอย่างเดียว
เคาะละฟี - อ้างถึงเคาะลัฟ (หลังจาก 3 ยุคแรก) - ก็เช่นเดียวกัน
ความเข้าใจของสลัฟ ??
อิบนุตัยมียะฮฺ, เชคบินบาซ,
- ความเข้าใจของสลัฟ มี 2 ประเภท 1- เรื่องที่สลัฟเห็นตรงกัน ต้องปฏิบัติตามนั้น (มีประมาณ 5% ของมัสอะละฮฺต่างๆ) 2- เรื่องที่สลัฟเห็นไม่ตรงกัน จะปฏิบัติตามใคร ? ให้เลือกทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่า ซึ่งการเลือกนี้อาจแตกต่างกัน
- สลัฟ เคาะลัฟ คือใคร ? จะตามใคร ?

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 85 (อายะฮฺ 142)"

ความยาว(นาที)
25 นาที
วันที่