อีมานดี มีมารยาท (สู่อีมานที่มั่นคง 55)

Submitted by dp6admin on Sat, 15/05/2021 - 14:30
เนื้อหา

สู่อีมานที่มั่นคง 55 “ผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ที่สุดจากหมู่ผู้ศรัทธาคือบุคคลที่มีมารยาทอันดีงาม และแท้จริงมารยาทที่ดีงามนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับการถือศีลอดและการละหมาด"

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในหัวข้ออีหม่านที่มั่นคงที่เราได้พูดอยู่เสมอซึ่งเป็นประเด็นที่ผมยืนยันว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ของสังคม เพราะตราบใดมีมุอ์มิน มีบุคคลที่มีศรัทธาที่มั่นคงนั้นก็ย่อมจะมีสังคมที่มีความมั่นคง ตราบใดที่มีชุมชนที่มีสมาชิกของชุมชนนั้นมีอีหม่านต่อพระผู้เป็นเจ้า มีความรับผิดชอบต่อบทบัญญัติแห่งพระผู้อภิบาลของเขา มีความรับผิดชอบ มีอมานะฮ์ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมในบทบัญญัติของศาสนาของเขานั้น ความมั่นคงของสังคมของชุมชนนั้นก็มักจะเกิดขึ้นอย่างทันที เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเรียกร้องให้พี่น้องมีอีหม่าน เพิ่มเติมอีหม่าน สร้างความศรัทธาให้มั่นคง พยายามแก้ไขปรับปรุงอีหม่านของเขาในส่วนข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความผิดพลาดหรือสิ่งที่เรากระทำโดยไม่เจตนาแล้วมันขัดกับหลักการศาสนานั้น ก็ย่อมจะเป็นการเรียกร้องสู่สังคมที่มั่นคง สู่สันติภาพที่จะเกิดขึ้นในสังคม ด้วยพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของบรรดาผู้ศรัทธา

ศาสนาอิสลามนั้นถือว่ามารยาทที่ดีงาม จริยธรรม คุณธรรมของมุสลิมนั้นคืออีหม่านอันสมบรณ์และดีเลิศที่จะทำให้มุสลิมนั้นอยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا
“ผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดในบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือบุคคลที่มีมารยาทดียิ่ง”

และในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีได้กล่าวว่า

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم
“ผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ที่สุดจากหมู่ผู้ศรัทธาคือบุคคลที่มีมารยาทอันดีงาม และคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่มีมารยาทดีงามกับบรรดาภริยาของเขา”

นี่คือการเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาตระหนักในมารยาท จริยธรรมของศาสนาอิสลาม และเป็นการเรียกร้องว่าอย่าแยกแยะระหว่างความศรัทธากับมารยาท อันเนื่องจากมุอ์มินนั้นต้องประพฤติสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการและต้องมีความเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมของเขานั้นต้องสอดคล้องกับหลักการและอีหม่านที่เขาอ้างอิงอยู่เสมอ

อีหม่านกับมารยาทนั้นสังคมมักจะประมาทโดยมองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างหนักแน่น อันจะเห็นจากสายตาของสังคมที่มักจะมองว่าคนที่มีอีหม่านสูงหรือเคร่งครัดคือคนที่ละหมาด ถือศีลอด ทำหัจญ์ทุกปี บริจาคซะกาต แม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับอีหม่าน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของอีหม่าน และศาสนายืนยันว่าเรื่องจริยธรรมที่สูงส่ง มารยาทอันดีงาม เป็นสัญลักษณ์แห่งอีหม่านเช่นกัน และอาจมีตำแหน่งหรือความสำคัญเหมือนกับการถือศีลอดและการละหมาด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة
“ผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ที่สุดจากหมู่ผู้ศรัทธาคือบุคคลที่มีมารยาทอันดีงาม และแท้จริงมารยาทที่ดีงามนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับการถือศีลอดและการละหมาด”

เราทราบกันดีว่าการถือศีลอดและการละหมาดนั้นเป็นรุกุ่น เป็นเสาหลัก เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดในศาสนา เปรียบเสมือนท่านนบีกำลังยืนยันว่ามารยาทที่ดีงามนั้นก็มีความสำคัญมากที่สุดในศาสนาเช่นกัน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้แนะนำว่าการมีมารยาทที่ดีงามนั้นย่อมจะทำให้บุคคลนั้นมีตำแหน่งสูงส่งเหมือนคนที่ละหมาดกลางคืนและถือศีลอดในยามกลางวัน ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่า

إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار
“แท้จริงนั้นบุคคลหนึ่งจะบรรลุตำแหน่งของผู้ละหมาดกลางคืนและถือศีลอดในยามกลางวันเนื่องด้วยมารยาทอันดีงามของเขา”

ยิ่งกว่านั้น คนที่มีมารยาทดีงามจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ สุบหานะฮูวะตะอาลา ดังที่ท่านนบีกล่าวว่า

إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها
“แท้จริงอัลลอฮ์ ผู้ทรงสูงส่งนั้นเป็นพระผู้ทรงงดงามยิ่ง พระองค์ทรงรักความงดงาม และทรงรักมารยาทอันสูงส่งดีงาม และทรงเกลียดมารยาทที่ต่ำทราม”

หมายถึงว่าความสวยงามที่มี ณ อัลลอฮ์นั้นเป็นเป้าหมายที่เราต้องเข้าใจในการที่จะเคารพภักดีพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงงดงาม พระองค์ก็จะทรงโปรดบุคคลที่รักความงดงาม บุคคลที่มีศิลปะในพฤติกรรมของเขา ไม่มีความหยาบ ความสะเปะสะปะ ความชั่วร้ายในพฤติกรรมของเขา บุคคลที่มีความสวยงามมิใช่ในรูปร่างใบหน้าของเขา ร่างกายของเขา แต่สวยงามด้วยการกระทำ พฤติกรรมแห่งอวัยวะของเขา นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์

พระองค์ถือว่าการที่จะมีบ่าวที่มีมารยาทดีงามนั้นเป็นบ่าวที่ควรจะเป็นบ่าวที่มีตำแหน่งสำคัญในสังคม เป็นบ่าวที่มีความประเสริฐดังที่มีระบุในหะดีษข้างต้นแล้ว และนอกจากจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วก็จะเป็นที่รักของท่านนบีด้วย ดังที่ท่านกล่าวว่า

إن من أحبكم علي أحسنكم أخلاقا
“แท้จริงผู้ที่เป็นที่รักของฉันมากที่สุดในหมู่พวกท่าน คือผู้ที่มีมารยาทดีงามที่สุด”

นอกจากการเป็นที่รักของท่านนบีในโลกดุนยานี้แล้ว พวกเขาก็ยังจะได้เป็นผู้ใกล้ชิดท่านนบีในโลกหน้าด้วย ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

إن من أحبكم علي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون

“แท้จริงผู้ที่เป็นที่รักของฉันมากที่สุดในหมู่พวกท่านและมีที่นั่งใกล้ชิดฉันที่สุดในวันกิยามะฮ์ คือผู้ที่มีมารยาทดีงามที่สุดจากหมู่พวกท่าน และแท้จริงบุคคลที่ฉันเกลียดมากที่สุดในหมู่พวกท่าน และจะอยู่ห่างไกลจากฉันมากที่สุดในวันกิยามะฮ์ คือ คนที่พูดมากแต่ทำน้อย คนที่ชอบแสดงตนในการอ้างสิ่งต่างๆ ที่สวนทางกับการปฏิบัติของเขา และคนที่เย่อหยิ่งโอหัง”

พี่น้องครับเราจะสังเกตเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เน้นมากเรื่องจริยธรรม มารยาท และถือว่าเป็นลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคงในสังคม มีคนหนึ่งมาถามท่านนบีและขอให้ท่านแนะนำเขาถึงการกระทำที่ประเสริฐ โดยท่านตอบว่า

عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فو الذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق بمثلهما

“ท่านจงยึดมั่นในมารยาทอันดีงาม และจงนิ่งเฉยอย่างยาวนาน (อย่าพูดมาก พยายามให้การกระทำและผลงานพูดแทน อย่าให้การพูด การโต้เถียงเป็นสัญลักษณ์ของท่าน) ชอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีเครื่องประดับประดาใดที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีความงดงามเหมือนสองประการนี้”

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่าในวันกิยามะฮ์จะไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์รอด ประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะ ได้ผลบุญอันสมบูรณ์และสูงส่ง เหมือนกับเรื่องมารยาท ดังที่มีหะดีษระบุว่า

ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن
“ในบรรดาน้ำหนักการกระทำของมุอ์มินนั้น ไม่มีอะไรจะหนักบนตราชั่งไปกว่ามีมารยาทที่ดีงาม”

พี่น้องครับสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าในเมื่อมารยาทที่สวยงามมีตำแหน่งเช่นนี้ในศาสนา ในหลักการศรัทธา เราก็ต้องพยายามปรับตัว แก้ไข อบรม ฝึกขัดเกลาเพื่อบรรลุตำแหน่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีมารยาทอันดีงาม เพื่อเป็นที่รักของอัลลอฮ์และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ขอให้เราทุกคนพยายามที่จะเป็นผู้ที่มีมารยาทที่สวยงาม ให้ทุกคนประพฤติสิ่งที่เป็นมารยาท เป็นจริยธรรมของศาสนาอิสลาม ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับ วัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
 


เรียบเรียงจาก สู่อีมานที่มั่นคง ครั้งที่ 55, ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ผู้เรียบเรียง อบูซัยฟุลลอฮฺ

อีมานดี มีมารยาท (สู่อีมานที่มั่นคง 55)