ความรู้พาให้รอดพ้นบนสะพานอัศศิร้อฏ

ความรู้พาให้รอดพ้นบนสะพานอัศศิร้อฏ

Submitted by dp6admin on Wed, 17/06/2020 - 16:35

จุดพบนบี1.jpg - หะดีษที่ 36 - ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

"...ผู้ใดขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์..."

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 190 (หะดีษที่ 36/4)"

ความยาว(นาที)
4 นาที