คำนำ (การเตาบัตในอิสลาม)

Submitted by dp6admin on Thu, 06/12/2018 - 22:02

 

ในบรรยากาศของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอบายมุขและมลทินอันเป็นพิษต่อความศรัทธาและส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสังคมมุสลิมนั้น ผู้ศรัทธาต้องการเส้นทางที่ถูกต้องสู่สิ่งแวดล้อมอันบริสุทธิ์ของอิสลาม ถึงแม้ว่าชีวิตจะปะปนกับอบายมุขและมลทินดังกล่าว อัลอิสลามได้เปิดประตูให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งปวงสู่บรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งความศรัทธา และวิถีทางให้ผู้ศรัทธาทุกคนสามารถปรับปรุงและบูรณะชีวิตของตนให้ปราศจากมลทินและสง่างามด้วยความศรัทธาและศีลธรรม นั่นคือประตูแห่งอัตเตาบะฮฺ คือการกลับเนื้อกลับตัวสำหรับทุกคนที่ได้ปนเปื้อนกับความผิดต่างๆ
 
ซึ่งประตูนี้เป็นเอกลักษณ์ในระบอบชีวิตของมุสลิม เพราะเป็นหนทางของมุสลิมในการแสวงความเมตตาและความอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นวิถีชีวิตที่นักศีลธรรมจะดำรงไว้ ไม่มีมนุษย์ที่ปราศจากมลทิน และมนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้รับความอภัยโทษและดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ จึงมีอัตเตาบะฮฺ(การกลับเนื้อกลับตัว) เป็นระบอบในการบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงปรัชญาของการกลับเนื้อกลับตัวในอิสลาม ตลอดจนความประเสริฐและวิถีทางกลับเนื้อกลับตัวต้องเป็นอย่างไรตามบทบัญญัติของอัลอิสลาม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดประกายหรือจุดเริ่มชีวิตใหม่สำหรับทุกคนที่มีความหนักใจต่อความผิดของตัวเอง และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุด
 
และเนื่องด้วยการฉลองอักดุนนิกาหฺระหว่าง อะหมัดนะฮฺดี สมะดี กับ อัรญา ซอลิฮี เจ้าภาพใคร่ขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นฮะดียะฮฺให้แก่ท่าน ด้วยคำขอบพระคุณที่ท่านเสียสละมาร่วมงานนี้ จึงขอต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้พระองค์โปรดประทานความสลามัตเราะหฺมัตและบะรอกัตแก่ท่านและครอบครัวของท่านเทอญ
 

ที่มา : หนังสือ เตาบัตในอิสลาม, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง