ระบบกองทุนตะกาฟุล

Submitted by ABDULRASAK on Fri, 05/06/2009 - 15:01

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 24 มิ.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)