หลังจากฝังมะญัตแล้ว ขณะกล่าวตัษบีต ต้องหันหน้าไปทางกิบลัตหรือไม่