เคยได้ยินว่าแม่น้ำไนล์หรือยูเฟรติสเชื่อมต่อกับแม่น้ำในสวนสวรรค์ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร