1192 มีเงินหนึ่งแสนบาทเก็บไว้ทำอุมเราะฮฺ ต้องออกซะกาตหรือไม่