1155 ร่วมลงทุนกับธนาคารอิสลามต้องออกซะกาตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 11/01/2010 - 19:54

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ