ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ??

ทัศนะที่แตกต่าง..เราจะตามใคร ??

Submitted by dp6admin on Sat, 05/02/2022 - 21:15
หัวข้อเรื่อง
ทัศนะที่แตกต่างของนักวิชาการศาสนา เราจะตามใคร ?
ความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจศาสนา

ส่วนหนึ่งจาก "กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50) การเช็ดบนรองเท้า"

ความยาว(นาที)
20 นาที