คุฏบะฮฺ : โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่

คุฏบะฮฺ : โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่