เมื่อมีโรคระบาด ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อมีโรคระบาด ต้องทำอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sun, 01/03/2020 - 10:44
หัวข้อเรื่อง
- คนใน(พื้นที่ระบาดของโรค)อย่าออก คนนอกอย่าเข้า
- รักษาให้ถูกทาง กักบริเวณคนที่เป็นโรค ไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีโรคระบาด
- ความศรัทธาในการกำหนดของอัลลอฮฺ เราจะเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่กำหนดของอัลลอฮฺ แต่เราก็ต้องระวังตัวและรักษาให้เต็มที่
- อัตตะวักกุ้ล (การมอบหมาย) ต่ออัลลอฮฺ
ความยาว(นาที)
73 นาที
วันที่
ประเภทเนื้อหา