อะกีดะฮฺ 34 มารยาทและการเผยแผ่ของสลัฟ

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 17:58
หัวข้อเรื่อง
มารยาทของบรรดาสะลัฟ, เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานเผยแพร่อัลอิสลาม(ดะอฺวะฮฺ), เห็นความสำคัญของการทำงานศาสนา, มุมมองต่อการทำงานศาสนาควรเป็นอย่างไร.
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
30 ซุลฮิจญะฮฺ 1429
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
15.00 mb
ความยาว
127.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

มารยาทของบรรดาสะลัฟ : อิคลาศ(ความบริสุทธิ์ใจ), ไม่มีริยาอฺ(โอ้อวด), อาคิเราะฮฺมาก่อนดุนยา, รำลึกถึงความตาย, เตาบะฮฺมาก, รักษาความลับ, ไม่นินทาใส่ร้าย, ให้อภัยและทำดีต่อผู้อื่น, พูดดีหรือไม่ก็นิ่งเสีย, ชอบบริจาค ใจบุญ, ไม่ฟุ่มเฟือย, ไม่ตระหนี่, ชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น, ดูแลแขกอย่างดี, ตอบรับวะลีมะฮฺ, มีมารยาทดีกับเด็กๆ, ให้เกียรติผู้ใหญ่ คนใกล้และคนไกล, ให้สลามมุสลิม, ประนีประนอมระหว่างพี่น้องที่ทะเลาะกัน, เมตตาคนยากจนขัดสน เด็กกำพร้า คนเดินทาง, เสียสละ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานเผยแพร่อัลอิสลาม(ดะอฺวะฮฺ) : มี 3 ประการคือ

1. ร่วมทำงานกับผู้ที่มีอะกีดะฮฺถูกต้อง
2. มีความเข้าใจศาสนาเหมือนกัน
3. มีความถูกต้องในด้านการปฏิบัติ (ไม่มีบิดอะฮฺ)

มุมมองต่อการทำงานศาสนาควรเป็นอย่างไร

1. การดะอฺวะฮฺผู้คนสู่อัลลอฮฺนั้นคือทางรอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ (รูปแบบต่างๆ ของการดะอฺวะฮฺ)
2. มีความเป็นกลางในหลักการอิสลาม (ยึดกิตาบุลลอฮฺและอัซซุนนะฮฺ) ไม่เลยเถิดและไม่บกพร่อง
3. เรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ สมานฉันท์กันบนสัจธรรม (กะลิมะตุตเตาฮีด)
4. ยึดมั่น(ตะอัศศุบ)ในเรื่องศาสนา มิใช่ในตัวบุคคล
5. เรียกร้องความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน รักษาความเป็นญะมาอะฮฺ (รากฐานการทำงานระหว่างกลุ่มญะมาอะฮฺต่างๆ คือ เอกภาพและให้ความร่วมมือ, รวมกันไม่ได้ก็ช่วยเหลือกัน, ถ้าทำสองประเด็นแรกไม่ได้ก็แยกกันทำงาน(โดยไม่ต่อต้านหรือทะเลาะกัน
6. ไม่ยึดติดในกลุ่มญะมาอะฮฺที่ตนสังกัด แต่เปิดกว้างพร้อมช่วยเหลือกัน
7. ตักเตือนและปรึกษากันในความเห็นที่แตกต่าง ไม่นำมาเป็นประเด็นทะเลาหรือต่อสู้กัน
8. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงตนตลอดเวลา
9. เข้าใจหลักการเจรจาและยอมรับความคิดเห็น รู้กติกาของการขัดแย้ง
10. หลีกห่างจากการหุก่มที่คลุมไปทั้งหมดโดยไม่แยกแยะ
11. แยกแยะระหว่างเป้าหมายกับสื่อ
12. เป้าหมายต้องมั่นคง แต่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้
13. คำนึงถึงความถนัดเชี่ยวชาญ ลำดับความจำเป็นก่อนหลัง
14. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนทำงาน
15. แกนนำในสังคมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน
16. ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้มีคุณภาพ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือไม่สามารถทำงานศาสนาได้ ก็ให้ช่วยเหลือคนที่ทำงานศาสนาในด้านอื่นๆ เช่น บริจาคเงิน
17. ใช้ฮิกมะฮฺในการดะอฺวะฮฺ นิ่มนวล อ่อนโยน ในกรอบที่ศาสนาอนุญาต อย่าแข็งกระด้าง พูดความจริง

18. อย่าเชื่อสำนักข่าวลือ
19. อย่านำเรื่องลึกซึ้งมาบอกแก่ชาวบ้าน
20. มอบหมาย(ตะวักกุล)ต่ออัลลอฮฺ