ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 8 : และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้า ซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย

Submitted by dp6admin on Wed, 19/06/2013 - 11:59

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿٨﴾

 “8. และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้า ซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย” (อัลอะอฺลา)
 
คำว่า “اليُسْرَىٰ (อัลยุสรอ)” แปลว่า “ความสะดวกง่ายดาย” หมายถึง ความสะดวกที่จะปรากฏแก่ชีวิตของเรา เมื่อเราได้ยึดมั่นในความถูกต้อง สัจธรรมและทางนำ เพราะการที่มนุษย์ได้ยึดมั่นในสัจธรรมและความถูกต้องย่อมทำให้ชีวิตของตนมีความสะดวกและราบรื่น  สวนทางกับหนทางที่หลงผิด ความเท็จ หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นสภาพที่ทำให้มนุษย์ลำบากใจ มีความอึดอัด และไม่สะดวก ซึ่งอัลกุรอานจะใช้ฉายานี้กับหนทางแห่งทางนำที่ถูกต้อง “คือความสะดวก” ดังที่ได้ถูกตรัสในซูเราะฮฺอัลลัยลฺ ซึ่งอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงเรียกทางนำที่ถูกต้องที่พระองค์จะชี้แนะให้แก่คนที่กระทำความดีแสวงหาผลบุญและเชื่อมั่นในหลักการของพระองค์ ว่าจะช่วยให้เขาได้ยึดมั่นใน “يُسْرَىٰ” คือ “ทางนำที่เที่ยงธรรม” แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธ ไม่แสวงหาผลบุญ ไม่กระทำความดี ไม่ตั้งใจแสวงหาความจริง อัลลอฮฺก็จะให้เขาได้ประสบกับ “عُسْرَى (อุสรอ)” คือ “ความลำบาก” ซึ่งหมายถึงการหลงผิด ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าผู้ที่อยู่ในการหลงผิดย่อมประสบกับความอึดอัด ระส่ำระสาย และไม่มั่นคง
 
ในซูเราะฮฺนี้อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตะอาลา  ได้ตรัสว่า “และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้า ซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย” สิ่งนี้ก็คือ “ทางนำ” อันเป็นเนื้อหาที่ซูเราะฮฺนี้เน้นว่าจะบรรลุถึงทางนำได้อย่างไร และทางนำมีลักษณะอย่างไร จริงอยู่ที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิะวซัลลัม ว่าจะทำให้ง่ายดายแก่ท่านซึ่งบัญญัติศาสนาที่ง่ายดาย (คือทางนำ) นั่นหมายรวมว่าพระองค์ก็ทรงเอื้ออำนวยให้แก่ประชาชาติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิะวซัลลัม  ได้ประสบกับทางนำเช่นเดียวกัน เมื่อพระองค์ทรงทำให้ท่านนบีอยู่ในทางนำแล้ว ท่านก็จะนำทางนำเหล่านั้นมาเทศนา เผยแผ่ให้ประชาชาติได้รับรู้รับทราบต่อๆกันอย่างแน่นอน อันจะนำมาซึ่งสัจธรรมที่ทุกคนประสงค์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม ฉะนั้นเราจะต้องเชื่อว่าท่านนบีอยู่ในทางนำ และใครที่ปฏิบัติตามท่านนบี   ก็จะอยู่ในทางนำเช่นเดียวกันแน่นอน
 
 

เรียบเรียงจาก การอรรถาธิบายความหมายอัลกุรอาน (ตัฟซีร) ในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา โดยชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี