สถาบันวิจัยเพื่อสังคมเพื่ออนาคตของมนุษย์

Submitted by dp6admin on Sun, 31/05/2009 - 21:03

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, ร่มเงาอิสลาม

สถาบันวิจัย นอกจากเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมและกระบวนการวิชาการของชาติหนึ่งชาติใดแล้ว ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของการมีอารยธรรมของชาตินั้นๆด้วย เพราะสถาบันวิจัยเสมือนกระจกที่จะสะท้อนให้เห็นซึ่งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของประชาชาติต่างๆ โดยเฉพาะความสนใจในด้านความรู้ วิชาการ และการมุ่งสู่อนาคต ตามวิสัยทัศน์ของกระบวนการทางวิชาการ และยังสะท้อนให้เห็นซึ่งความตั้งใจของประชาชาติต่างๆที่จะรักษามรดกแห่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ และรักษาผลผลิตของอารยธรรมของประชาชาตินั้นๆ

    แท้จริงการค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ หรืออื่นๆนั้น เป็นการแสดงถึงจิตสำนึกของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม การค้นคว้าเป็นกระบวนการแห่งปัญญาชนที่จะยืนยันว่าสังคมกำลังจดจำและจารึกซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรมของตนเอง กล่าวได้ว่าสถาบันค้นคว้าและวิจัยเปรียบเสมือนคลังหรือภาชนะที่จะรวบรวมความจำแห่งมนุษยชาติในทุกมิติตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน สถาบันวิจัยถือเป็นผลผลิตของสังคมที่กำลังฟื้นฟูต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่และอนาคตที่มั่นคง

    ในศตวรรษนี้เราได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านในสังคม ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอย่างประจักษ์มากที่สุดคือ ความเจริญแห่งความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการที่มีกติกาและกฎเกณฑ์อย่างถาวร ซึ่งเขาเรียกกันว่า สถาบันวิจัย ประชาชาติและอารยธรรมต่างจะแลกเปลี่ยนความรู้และรักษาเอกลักษณ์ของตนเองด้วยสถาบันค้นคว้าและวิจัยที่มีอยู่ในทุกสังคมที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 

  ในสังคมมุสลิมของเรามีปัญหามากมาย ซึ่งปัญหานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบด้านศาสนาและศีลธรรมเพียงมิติเดียว แต่ยังกระทบอนาคตของสังคมมุสลิมอีกมิติหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการมักจะกล่าวถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยไม่คำนึงถึงอนาคตและองค์ประกอบของปัญหา ที่จะก่อให้มีสภาพแห่งปัญหาเดิม โดยจะสอดคล้องกับลักษณะของยุคและสมัยนั้นๆ

    ผมยกตัวอย่างปัญหากระเทยในสังคมมุสลิมกำลังถูกมองด้วยหลายมุมมอง บางคนมองว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพเพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์และนำเสนอก็จะเป็นไปตามมุมมองนั้น บางคนอาจมองถึงปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาทางศาสนาเพียงเดียว ซึ่งการนำเสนอก็จะไม่มีข้อวิเคราะห์ทางจิตวิทยาหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และคนส่วนมากในสังคมของเราไม่ค่อยคิดว่าวัฒนธรรมที่กำลังมุ่งมั่นเลียนแบบแนวชีวิตของชาวตะวันตกและสื่อมวลชนกับแฟชั่นที่กำลังระบาดด้วยความลามกและพฤติกรรมที่สวนทางกับศีลธรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญให้ปัญหากระเทยอาจกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของสังคมมุสลิม

    สำหรับนักวิจัยทั่วไปเขาได้ตระหนักในปัญหานี้ของสังคมมุสลิมมากกว่านักวิชาการในสังคมมุสลิม จนกระทั่งพบว่ามีนักศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับกระเทยมุสลิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ได้ขยายตัวจนสร้างชื่อเสียงถึงต่างศาสนิก โดยทำให้เขาเหล่านั้นสนใจในปัญหานี้ ซึ่งมันเป็นปัญหาที่กระทบสังคมไทยโดยทั่วไป คงไม่เป็นเรื่องประหลาดถ้าผมบอกกับผู้อ่านว่ากระเทยในสังคมมุสลิมไม่ใช่เป็นปัญหาเท่านั้น แต่พวกเขาเหล่านั้นย่อมมีปัญหามากมายด้วย ผู้อ่านอาจไม่เชื่อว่ามีนักศึกษามุสลิมไทยต่างประเทศได้ตั้งแก๊งกระเทย ซึ่งส่วนมากเป็นมุสลิมและมีฐานะด้วย และเป็นเรื่องประหลาดที่ผมลืมไม่ได้คือกลุ่มกระเทยที่รวมตัวประกอบฮัจญ์พร้อมกัน เราจะหลบหนีปัญหานี้และประมาทต่อผลกระทบที่อาจเกิดในสังคมของเราไม่ได้เป็นอันขาด มีกลุ่มกระเทยมุสลิมในประเทศอเมริกาได้รวมตัวสร้างมัสยิดและละหมาดในมัสยิดนั้นด้วยความเชื่อว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนปกติและอยากดำรงชีวิตตามหลักการศาสนาและธรรมชาติ

    ปัญหากระเทยนอกเหนือจากข้อห้ามที่มีปรากฏในหลักการศาสนาอย่างมากมาย โดยเฉพาะโองการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงกลุ่มชนของท่านนบีลูฏที่ได้ประพฤติตนผิดปกติคือรักร่วมเพศ โดยเฉพาะผู้ชายกับผู้ชาย ซึ่งถูกสาปแช่งและลงโทษจนสูญพันธุ์ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าว มีนัยยะอื่นๆในปัญหากระเทยที่สังคมมุสลิมต้องคำนึงเช่น ด้านจิตวิทยา ด้านการเลี้ยงดูบุตรหลานตั้งแต่วัยเด็ก และกระบวนการการศึกษาศาสนาและจริยธรรมที่ไม่เอาใจใส่เรื่องนี้โดยสิ้นเชิง

    ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาเดียว และเป็นตัวอย่างที่มีปรากฏในสังคมและอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับครอบครัวมุสลิมหลายครอบครัว  แต่ในมุมมองของผมมีปัญหาที่อันตรายมากกว่านี้และมีผลกระทบร้ายแรงต่ออนาคตของสังคมมุสลิมในประเทศไทย เช่น ปัญหาจรรยาบรรณของนักการเมืองมุสลิม คุณสมบัติของผู้นำสังคมมุสลิม ปัญหาการเลือกตั้งผู้นำและกรรมการบริหารองค์กรมุสลิมตั้งแต่มัสยิดเป็นต้น ปัญหากฎหมายครอบครัวและอาญาที่ต้องปรับปรุง ปัญหาโรงเรียนปอเนาะหรือสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลาม ปัญหาสื่อมวลชน ปัญหาเศรษฐกิจและธุรกิจของสังคมมุสลิม และอื่นๆ  ซึ่งผู้อ่านมีความฉลาดเพียงพอที่จะมองเห็นว่าปัญหาเดียวจากหลายปัญหาที่ระบุข้างต้น