ปัญหาครอบครัว

สามีภรรยา, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, นะฟะเกาะฮฺ ฯล

- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา ให้ประนีประนอมก่อน ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อนุญาตให้หย่าร้าง
- มนุษย์อาจมีความตระหนี่ได้ แต่ถ้ามากจนก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรอบข้างในด้านศาสนา (เช่น ไม่จ่ายนะฟะเกาะฮฺให้พอเพียง) เป็นความผิด
- การมีภรรยามากกว่าหนึ่ง, ความยุติธรรมในบรรดาภรรยา,…
การตัดสินความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา
การหย่า, สิทธิของภรรยาในมะฮัร, เฟสบุ๊ก, The Prince of Wales กล่าวชื่นชมอิสลาม