สะลัฟ

สะละฟี - อ้างถึงสะลัฟ (3 ยุคแรก) - ตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺอย่างเดียว
เคาะละฟี - อ้างถึงเคาะลัฟ (หลังจาก 3 ยุคแรก) - ก็เช่นเดียวกัน
ความเข้าใจของสลัฟ ??
อิบนุตัยมียะฮฺ, เชคบินบาซ,
- ความเข้าใจของสลัฟ มี 2 ประเภท 1- เรื่องที่สลัฟเห็นตรงกัน ต้องปฏิบัติตามนั้น (มีประมาณ 5…
- เตาฮีดรุบูบียะฮฺ(การเป็นผู้สร้าง) และอุลูฮียะฮฺ
- ความหมายของ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً มีหลายทัศนะ
- ความเข้าใจของสลัฟ มี 2 ประเภท 1- เรื่องที่สลัฟเห็นตรงกัน ต้องปฏิบัติตามนั้น (มีประมาณ 5% ของมัสอะละฮฺต่างๆ) 2- เรื่องที่สลัฟเห็นไม่ตรงกัน จะปฏิบัติตามใคร ?…
บท(บาบ) 2 ดุอาอฺคืออีมาน"
- สรุป นิยามของ "อีมาน", อีมานอยู่ที่คำพูดและการปฏิบัติ, อีมานไม่ได้อยู่ที่ใจเท่านั้น, อีมานตามวิถีสลัฟ
- หะดีษที่ 8 อิสลาม(อีมาน)อยู่บนรากฐาน 5 ประการ
บาบ 3 กิจการของอีมาน
- อีมานคืออะไรบ้าง ?
- หะดีษที่ 9…