เลือดสตรี

คำตอบ : ทำได้ทุกอย่างยกเว้นละหมาด ถือศีลอด เช่น 

  • อ่านกุรอานด้วยการมองอัลกุรอาน ไม่สัมผัสอัลกุรอาน
  • อ่านความหมายกุรอานภาษาไทยหรือหนังสือศาสนาทั่วไป
เลือดเสีย, อิสติฮาเฎาะฮฺ
เลือดนิฟาส (หลังการคลอดบุตร)
อัลฮัยฎฺ (เลือดประจำเดือน, เฮฎ)
เลือดสตรี มี 3 ประเภท คือ ประจำเดือน(ฮัยดฺ), เลือดเสีย(อิสติฮาเฎาะฮฺ), เลือดหลังคลอด(นิฟาส)