ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 201-250

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 201-250 dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:14

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 89 (อายะฮฺที่ 201-202 ดุอาอฺสองโลก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 89 (อายะฮฺที่ 201-202 ดุอาอฺสองโลก) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:44
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 90 (อายะฮฺที่ 203 ฮัจญฺและอีด)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 90 (อายะฮฺที่ 203 ฮัจญฺและอีด) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:58
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 91 (อายะฮฺที่ 204-206)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 91 (อายะฮฺที่ 204-206) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 16:07
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 92 (อายะฮฺที่ 207-209)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 92 (อายะฮฺที่ 207-209) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 16:48
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 93 (อายะฮฺที่ 210-212)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 93 (อายะฮฺที่ 210-212) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 17:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 94 (อายะฮฺที่ 210-212)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 94 (อายะฮฺที่ 210-212) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:05
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 95 (อายะฮฺที่ 213)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 95 (อายะฮฺที่ 213) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:12
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 96 (อายะฮฺที่ 214-215)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 96 (อายะฮฺที่ 214-215) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:20
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 97 (อายะฮฺที่ 216)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 97 (อายะฮฺที่ 216) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:25
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 98 (อายะฮฺที่ 217)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 98 (อายะฮฺที่ 217) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:31
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 99 (อายะฮฺที่ 218)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 99 (อายะฮฺที่ 218) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:40
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 100 (อายะฮฺที่ 219)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 100 (อายะฮฺที่ 219) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:46
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 101 (อายะฮฺที่ 219)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 101 (อายะฮฺที่ 219) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 102 (อายะฮฺที่ 219-220)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 102 (อายะฮฺที่ 219-220) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:59
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 103 (อายะฮฺที่ 221)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 103 (อายะฮฺที่ 221) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:09
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 104 (อายะฮฺที่ 222-223)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 104 (อายะฮฺที่ 222-223) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 105 (อายะฮฺที่ 222-223)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 105 (อายะฮฺที่ 222-223) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:16
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 120 (อายะฮฺที่ 240-242)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 120 (อายะฮฺที่ 240-242) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:35

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 121 (อายะฮฺที่ 243-244)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 121 (อายะฮฺที่ 243-244) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:41
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 122 (อายะฮฺที่ 245)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 122 (อายะฮฺที่ 245) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:48
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:57
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 124 (อายะฮฺที่ 253)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 124 (อายะฮฺที่ 253) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 15:02
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 106 (อายะฮฺที่ 224-225)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 106 (อายะฮฺที่ 224-225) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:00
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 107 (อายะฮฺที่ 226-227)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 107 (อายะฮฺที่ 226-227) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:06
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 108 (อายะฮฺที่ 228)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 108 (อายะฮฺที่ 228) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:11
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 109 (อายะฮฺที่ 229)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 109 (อายะฮฺที่ 229) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:15
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 110 (อายะฮฺที่ 230)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 110 (อายะฮฺที่ 230) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 111 (อายะฮฺที่ 231-232)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 111 (อายะฮฺที่ 231-232) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:23
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 112 (อายะฮฺที่ 233)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 112 (อายะฮฺที่ 233) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:28
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 113 (อายะฮฺที่ 233)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 113 (อายะฮฺที่ 233) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:31
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 114 (อายะฮฺที่ 234)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 114 (อายะฮฺที่ 234) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 115 (อายะฮฺที่ 235)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 115 (อายะฮฺที่ 235) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:40
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 116 (อายะฮฺที่ 236-237)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 116 (อายะฮฺที่ 236-237) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:44
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 117 (อายะฮฺที่ 238)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 117 (อายะฮฺที่ 238) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 118 (อายะฮฺที่ 238)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 118 (อายะฮฺที่ 238) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:53
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 119 (อายะฮฺที่ 239)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 119 (อายะฮฺที่ 239) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 11:01