กิบลัต

-หนังสือศ่อฮี้ฮฺอัลบุคอรี การตั้งหัวข้อ จัดหมวดหมู่หัวข้อ
บาบ 40- การที่อิมามตักเตือนผู้คนในการให้ละหมาดเต็มที่(ให้สมบูรณ์) และการเอ่ยถึงกิบละฮฺ
- หน้าที่ของอิมามในละหมาด
- ท่านนบีตักเตือนมะอฺมูมเรื่องคุชูอฺในละหมาด
- ความสำคัญของกิบละฮฺ -…
- ขอดุอาอฺให้ยืนหยัดเมื่อประสบกับบททดสอบ
- เงื่อนไขของการละหมาด
**หมวด การปิดบังเอาเราะฮฺ (บาบ 2-27)
**หมวด หันหน้าไปทางกิบลัตขณะละหมาด
- บาบ 28 คุณค่าของการหันไปทางกิบละฮฺ
หะดีษ 391 อัตลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริง 3 ประการ ที่จะละเมิดมิได้