สู่อีมานที่มั่นคง

ดูหมอ...ทำลายอีมาน

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 19:08

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ก่อนหน้านี้เรากำลังอธิบายบรรดาคุณลักษณะของหัวใจที่ปราศจากโรคต่างๆ ที่เราเรียกว่า “ก็อลบุนสะลีม” หัวใจอันบริสุทธิ์ มีอีหม่านที่มั่นคง หัวใจที่ถูกรักษาไว้มิให้รับสิ่งที่มันจะทำลายความศรัทธา แต่ฉบับนี้ของดไว้ก่อนเพราะมีเรื่องที่อยากแจ้งให้แก่พี่น้องนำไปพิจารณาเพื่อเป็นบทเรียนในการรักษาอีหม่านของเราที่มั่นคง