ความตาย

ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม, คอลิด อิบนุลวะลีด,

บรรดามนุษย์มีหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺ จะยกเว้นไม่ต้องสอบสวน ได้เข้าสวรรค์เลย

ท่านนบี กล่าวไว้ว่า มีอยู่ 7 หมื่นคนเท่านั้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย และใน 7 หมื่นคนนี้ ทุกพันใน 7…