สตรีที่ห้ามนิกาหฺ

การห้ามนิกาหฺ(และการเป็นมะหฺรอม) เนื่องจากเป็นเครือญาติใกล้ชิด มี 2 ประเภท
1- ห้ามนิกาหฺถาวร (ตลอดชีพ)
1.1- ห้ามเนื่องจากเป็นเครือญาติ
1.2- ห้ามโดยเป็นเครือญาติ และเนื่องจากแต่งงานด้วย
2. ห้ามนิกาหฺถาวร ในบางกรณี
หญิงที่ห้ามแต่งงาน(นิกาหฺ), มะหฺรอม
สตรีที่ห้ามนิกาหฺ,
การเป็นเครือญาติทางน้ำนม,
มะหฺรอมคือใครบ้าง ?,
แม่นม-พ่อนม, เครือญาติทางน้ำนม