นบีฮารูน

การตีความมุอฺญิซาต, ก็อดยานียฺ, ช่วงเวลา 40 ปีที่บนีอิสรออีลอยู่ในซีนาย หลังจากข้ามทะเลแล้ว, มัสญิดอักศอ, โดมอัศศ็อคเราะฮฺ, หินลอย?