1853 สำหรับสตรีเหล่านี้ จำเป็นต้องถือศีลอดใช้เหมือนสตรีที่มีเหฎหรือนิฟาส หรือตวงข้าวก็ได้

1853 สำหรับสตรีเหล่านี้ จำเป็นต้องถือศีลอดใช้เหมือนสตรีที่มีเหฎหรือนิฟาส หรือตวงข้าวก็ได้ dp6admin Fri, 06/08/2010 - 19:13
คำถาม
-- สตรีที่มีนิฟาสและให้นมบุตร
-- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร ปกติถ้าไม่มีเหฎนางก็ถือศีลอดไม่ไหว
-- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร แต่ปกติตอนไม่มีเหฎ นางถือศีลอดได้