คำนำ

Submitted by dp6admin on Wed, 13/01/2010 - 15:28

 คำนำ

    มวลการสรรเสริญอันบริบูรณ์ เป็นสิทธิแห่งองค์พระผู้อภิบาลของเรา และขอสรรเสริญสดุดีแด่ท่านนบีมุฮัมมัด สาวก ภรรยา วงศ์วานของท่าน และผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านทั้งปวง

     การนิกาหฺในหลักการอิสลามเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนหนุ่มสาว และเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ผู้นำสังคมและโต๊ะครู ต้องรณรงค์สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นการปกป้องเยาวชนหนุ่มสาวของเราให้อยู่ในร่องรอยของอัลอิสลาม เพราะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุขทั้งหลายแหล่กำลังส่งผลกระทบต่อเยาวชนของเราอย่างร้ายแรง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ควรอำนวยความสะดวกให้เยาวชนหนุ่มสาวหาคู่ครองที่มีศาสนาและมารยาท ให้นิกาหฺกันตามหลักการศาสนา และสนับสนุนเรียกร้องให้คู่ครองทุกคู่ดำรงชีวิตภายใต้ร่มเงาอิสลาม และด้วยโอกาสการฉลองเนื่องจากวลีมะตุ้นนิกาหฺระหว่าง คุณอะดี๊บ ฮัสบุลลอฮฺ ซอลิฮี กับ คุณรอบิอะห์  ทรัพย์กลิ่น เราได้รวบรวมคำบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ในหัวข้อ ความประเสริฐในการปฏิบัติซุนนะฮฺของท่านนบี ซึ่งมีข้อแนะนำในการปฏิบัติซุนนะฮฺหลายประการ และเราได้เรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสมเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิทยาทานและคู่มือในการทำความดีตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด  ขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นฮะดียะฮฺแก่ผู้ร่วมงานวลีมะตุ้นนิกาหฺและเป็นข้อแนะนำสำหรับทุกครอบครัวที่ต้องการเรียนรู้ซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

    ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ได้ตอบแทนท่านและให้ท่านและครอบครัวของท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยและอีมานอย่างสมบูรณ์ และอย่าลืมขอดุอาอฺให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเป็นคู่ครองที่ซอลิหฺ  และให้เป็นผู้นำมาซึ่งประโยชน์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม

วัสสลาม
เจ้าภาพ
3 ธ.ค. 48


ที่มา : หนังสือ 40 ซุนนะฮฺจากหะดีษที่น่าปฏิบัติ, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง