27 ต.ค.52 - สู่อีมานที่มั่นคง, จงกลับยังกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ,กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ(บุหรี่เอ็กซ์โป)