หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
8 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 8 (บาบ 12-13) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 73
12-…
28.00 19
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102) การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
53.00 32
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 07 (บาบ 10-11) เริ่มขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำญะนาบะฮฺ
10-…
27.00 24
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) - การลงโทษของอัลลอฮฺขณะนอนหลับหรือเพลิดเพลินกันอยู่, บะลาอฺ… 65.00 55
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) - บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
- ศรัทธาและยำเกรง
78.00 78
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 06 (บาบ 9) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 06 (บาบ 9) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 71;… 19.00 27
ฮิจเราะฮฺ คืออะไร 11.00 10
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 05 (บาบ 7-8) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 05 (บาบ 7-8) ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ ของท่านนบี
หัวข้อ 7-…
27.00 70
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ, การทำความผิดเปิดเผย… 53.00 86
42 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 42 (อายะฮฺ 87-89 นบีชุอัยบฺ) - เนื้อหาในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ… 62.00 74
5-04 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 04 (บาบ 4-6) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 69
ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ (…
36.00 40
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 41 (อายะฮฺ 86) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 41 (อายะฮฺ 86) 67.00 119
3 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 03 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 68 :
2-…
32.00 55
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 02 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 02 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 67; บาบ 1 อาบน้ำละหมาดก่อนล้างตัว 26.00 69
40 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 40 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ) - ชาวอัยกะฮฺ (อัศฮาบุลอัยกะฮฺ) บูชาต้นไม้ มีชิริก… 69.00 119
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 01 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 01 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 66, การอาบน้ำญะนาบะฮฺ
ฆุสลฺ,…
22.00 85
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน) - การใช้เวลาหลังอิชาอฺ - ทำอิบาดะฮฺ พักผ่อน… 54.00 63
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84 นบีลูฏ) - ความผิดของกลุ่มชนนบีลูฏ คือ รักร่วมเพศ ทำผิดและท้าทาย… 95.00 84
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 37 (อายะฮฺ 80-82 นบีลูฏ) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 37 (อายะฮฺ 80-82 นบีลูฏ) ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน,… 84.00 113
เข็นลูกขึ้นสวรรค์ 38.00 80
36 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน,… 59.00 184
เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอาน 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานเดือนรอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 22.00 72
กิบลัตของเรา (อะฮฺลุลกิบละฮฺ) มุสลิมทุกคนเป็น "อะฮฺลุลกิบละฮฺ" ละหมาดเหมือนกัน… 33.00 57
25 กิตาบุลวุฎูอฺ 25 (บาบ 69-75)// จบกิตาบุลวุฎูอฺ 78.00 114
ซุนนะฮในการนอนของท่านนบี ﷺ 6.50 29
35 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 35 (อายะฮฺ 74-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) นบีซอลิหฺ, ชาวษะมูด, อูฐตัวเมียของอัลลอฮฺ, 86.00 94
24 กิตาบุลวุฎูอฺ 24 (บาบ 68-69) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 64; 24.00 74
34 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 34 (อายะฮฺ 72-74 นบีซอลิหฺ) นบีซอลิหฺ, ชาวษะมูด 74.00 86
23 กิตาบุลวุฎูอฺ 23 (บาบ 68) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 63; 68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ… 18.00 73
33 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 33 (อายะฮฺ 69-71 นบีฮูด) - การโต้กันระหว่างความคิด(ทัศนะ)ที่แตกต่าง
-…
75.00 78
22 กิตาบุลวุฎูอฺ 22 (บาบ 67) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
29.00 65
32 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 32 (อายะฮฺ 66-68 นบีฮูด ชาวอ๊าด) กราดยิงมัสยิดที่นิวซีแลนด์, การเลือกตั้ง,… 79.00 83
31 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 31 (อายะฮฺ 65 นบีฮูด) - เป้าหมายของการเล่าเรื่องราวนบีในอัลกุรอาน
-…
63.00 103
21 กิตาบุลวุฎูอฺ 21 (บาบ 64-66) 34.00 57
ดุอาอฺ...แก่ประชาชาติของฉัน 3.00 29
การวะฟาตของท่านนบี ﷺ วะฟาต - การเสียชีวิต 43.00 91