DMS1173 3 ประการที่จะทำให้อีมานมั่นคง

Submitted by admin on Mon, 23/02/2015 - 10:11
1- อะมั้ล(การงาน) คือ ละหมาด ซะกาต ถือศีลอด ฯลฯ
2- เพื่อน - ออกห่างจากเพื่อนที่ไม่ดี และตักเตือนเขา
3- ทำความดีลับๆ
(ทำงานศาสนา ดะอฺวะฮฺคนอื่น)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง