Recent posts

Title author Last Post ตอบ views
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12) admin 24.9.18 0 846
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) admin 21.9.18 0 669
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) admin 17.9.18 0 804
หัวข้อ 3 กิตาบุลอิลมฺ (มารยาทเกี่ยวกับความรู้, 22) admin 14.9.18 0 313
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) admin 14.9.18 0 831
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1440 (พ.ศ.2561-62) admin 10.9.18 0 734
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) admin 7.9.18 0 1,606
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) admin 7.9.18 0 1,228
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) admin 1.9.18 0 2,795
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25) admin 31.8.18 0 1,628
คุณค่าของ อัล-ฟาติหะฮฺ admin 28.8.18 0 385
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล admin 17.8.18 0 1,997