1186 มีเงินดอกเบี้ย จะเอาไปช่วยชาวเฮติที่ถูกแผ่นดินไหวได้หรือไม่