กระเทยตามทัศนะอิสลาม

1 reply [Last post]
tata
Offline
Last seen: 9 years 32 weeks ago
Joined: 5.6.09

อัสลามมุอาลัยกุม(ขอความสันติจงมีด่ท่านท่านหลาย)

ผมมีคำถามที่สงสัยมาตลอดชีวิตและหวังว่าศาสนาอิสลามคงมีคำตอบชัดเจนกับเรื่องนี้เพราะปัจจุบันถือมีความสำคัญที่เราควรที่จะรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาสังคมมุสลิมเราพรอ้มหาแนวทางแก้ไขและป้องกันอาจด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าโลกนี้มีสองเพศเท่านั้น(ชาย+หญิง)+(อาดัม+ฮาวาบรรพบุรุษแรกของโลกใบนี้)แล้ว-เกย์-กระเทย-ลิสเบี้ยน....ส่วนเกินที่ว่าเรียกว่าเพศที่3,4,5,6.....ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น .เป็นเพราะเหตุอะไรโดย เฉพาะสังคมมุสลิมเราปัจจจุบันใครจะให้คำตอบและอนาคตใครจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นลูกหลานเรา?

สิ่งที่ผมจะถามนั้นคือสิ่งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองมาตลอดและเชื่อว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องละเอียดออ่นที่ในใครไม่สามามรถเข้าใจเจ้าถึงได้ถ้าไม่ได้เจอหรือสัมพันธ์กับตัวเอง แต่ก็ยอมรับนะคับ ณ ปัจจุบันเพิ่มทวีคุณมากขึ้น

ผมสับสนกับชีวิตมากคับ อายุ 26 ผมไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไม่รู้ว่าเพศไหน  ผมจำได้ว่าตั้งแต่ที่จำความได้นั้นผมรู้ว่าตัวผมไม่ปกติเมื่อผู้ชายๆทั่วๆไปคับ ชอบอยู่กับผู้หญิง ชอบรักสวยรักงาม จิตใจออ่นโยน ถูกรังแกบ่อย ชอบทำกับข้าว ทุกอย่างคับที่เป็นผู้หญิงจงกระทั้งเพื่อนล้อว่า กระเทยผมไม่รู้ด้วยซำว่ากระเทยคืออะไรแล้วทำไหมผมเกิดเป็นแบบนี้ทุกครั้งมานั่งคิดถึงเรื่องชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาชีวิตที่น่าสงสารมากร้องให้ทุกครั้งที่รุ้ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายอย่างเพื่อนล้อ มันเป็นชีวิตที่ทรมานมากเพราะด้านหนึ่งกลัวสังคมจะรังเกียจไม่ยอมรับ(เพราะอิสลามห้ามชายเป็นหญิงและเคร่งครัดมากในเรื่องนี้)ต้องแอบแมนเวลาอยู่กับผู้ชายแต่เวลาอยู่กับผู้หญิงจะปรับตัวได้เร็วและสบายใจกว่าและผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นแบบนี้จะมีความรู้สึกที่คล้ายๆกันแต่โชดดีที่ว่ามีศาสนาคอยเป็นที่ขัดเกลาจิตใจได้บ้างแต่แน่นอนเมื่อเขาโตไปยอมเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมปราบใดยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง(ไม่ใช่โรคติต่อ)แต่ทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่จิตใจก็พัฒนาไปเรื่อยๆคับ  ถ้าผมเกิดมาได้อีกครั้งผมเกิดเป็นผู้ชาย100 %ดีกว่าทรมานคับ(ขำ)

คำถามที่อยากถามท่านเชคนะคับ

1 ในทางทัศนะอิสลามกระเทย เกย ลิสเบี้ยน หรือสาวประเภทสอง สาม  สี่ นั้นบาปไหม?แล้วทำไหมพระเจ้าทรงต้องสร้างให้เป็นแบบนี้ละคับ(เป็นการทดสอบใช่หรือไหม)

2 จริงหรือไม่ว่ากระเทย เกย์ ลิสเบี้ยน เกิดจากความผิดทางโครโมโซม ทางพัธุกรรม(วิทยาศาสตร์) หรือธรรชาติแล้วทำไหมสังคมปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นคับ อธิบายพร้อมอัลกรุอานและหาดิษ

3  ในทางหลักการศาสนาอิสลามผู้ชายทุกคนต้อง(วายิบ)แต่งงานถ้าไม่แต่งงานถือว่าไม่ใช่อุมัตศาสดานบีมุฮัมัมัด(บาป) แล้วกระเทยไม่สามารถแต่งงานได้เพราะไม่ชอบเพศตรงกันข้าม บาปไหม  ?

4 ต่อแล้วถ้ากระเทยแต่งงานไปทำไปเพื่อหน้าที่เพื่อศาสานาฮุกุมเป็นอย่างไร ?แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมคืออะไร ?

5  กระเทย เกย์ ลิสเบี้ยน เป็นส่วนหนึ่งอาลามัต กียามัตใช่ไหมคับ ?

6 ถ้าสมมุติว่าในครอบครัวของท่านมีพฤติกรรมและแนวโน้มว่าเป็น ท่านจะรับกับที่เกิดขึ้นและแก้ไขกับปัญหามันอย่างไร เพราะครอบครัวบ้างคนถึงขั้นตัดลูกออกจากวงค์ตระกูลโดยไม่ยอมรับ ?

7สุดท้ายมีวิธีไหนบ้างครั้งทางหลักการอิสลามที่จะช่วยไม่ให้เยาวชนมุสลิมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเพื่อเป็นบทเรียนเป็นแนวทางแก้ใขและป้องกัน?

ขอขอบคุณมาก ณ โอกาศนี้ด้วย

ขอให้เอกองค์อัลลอลทรงคุ้มครองและทรงตอบแทนคุณงามความดีตลอดไป

และให้รายการนี้อยู่คู่มุสลิมตลอดไปอามิน

icon: 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
admin
Offline
Last seen: 3 weeks 4 days ago
Joined: 25.5.13
การเบี่ยงเบนทางเพศ : หลักการอิสลามและการแก้ไขปัญหา

การเบี่ยงเบนทางเพศ : หลักการอิสลามและการแก้ไขปัญหา

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น.

ทางสถานีสีขาว ไวท์แชแนล  whitechannel.tv