การถือศีลอดซุนนะฮุและถือศีลอดนะซัร

1 reply [Last post]
adul
Offline
Last seen: 7 years 10 weeks ago
Joined: 1.2.11

สลาม เชคและทีมงาน Islam in thailand

    ผมเรียนถามว่ากรณีที่ต้องการถือศีลอดซุนนะฮ.(ศีลอด 6 วันหลังรอมฎอน) และการถือศีลอดเนื่องจากการนะซัร มีข้อห้ามเรื่องการถือศีลอดในวันไหนบ้างครับ เช่น ห้ามถือศีลอดในวันศุกร์ 

  ยะซากัลลอฮุคอยรอน

icon: 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dp6admin
Offline
Last seen: 19 hours 20 min ago
Joined: 15.2.09
คำตอบเรื่องวันห้ามถือศีลอด