ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 39 (อายะฮฺ 54)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะฮฺที่มีความหวังที่สุดในอัลกุรอาน, "บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป อัลลอฮ์ก็จะทรงนำมาซึ่งพวกหนึ่ง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
23.9.14
ขนาดไฟล์: 
29.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 37 (อายะฮฺ 51-52)

หัวข้อเรื่อง: 
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์เป็นมิตร...", อับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัย อิบนุสะลูน, อุบาดะฮฺ อิบนุศศอมิต
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
15 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
9.9.14
ขนาดไฟล์: 
22.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 36 (อายะฮฺ 49-50)

หัวข้อเรื่อง: 
"และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขา...", หลักการและอารมณ์, ยะกีน(ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ)
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
8 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
2.9.14
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 35 (อายะฮฺ 48)

หัวข้อเรื่อง: 
การแสวงหาความรู้, ความเชื่อของมัวะตะซิละฮฺในเรื่อง คำพูดของอัลลอฮฺ, อัลกุรอานเป็นมัคลู้ก; ญิฮาดุดดะฟะอฺ-ญิฮาดุฏฏอลับ, อารมณ์, ความขัดแย้ง
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
1 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
26.8.14
ขนาดไฟล์: 
22.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 34 (อายะฮฺ 47)

หัวข้อเรื่อง: 
"..ผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิด(ฟาสิกูน)"
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
24 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
19.8.14
ขนาดไฟล์: 
23.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 33 (อายะฮฺ 46)

หัวข้อเรื่อง: 
การบิดเบือนคัมภีร์ของอะฮฺลุลกิตาบมีสองแบบ(ความหมาย,สำนวน), ตะดับบุรกุรอาน, ช่วยหะมาสหรือไม่ช่วย ?, การบริหารความขัดแย้ง
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
8 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
5.8.14
ขนาดไฟล์: 
18.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 32 (อายะฮฺ 44-45)

หัวข้อเรื่อง: 
กฎหมายอิสลาม
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
19 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
17.6.14
ขนาดไฟล์: 
15.40 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 31 (อายะฮฺ 44)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะตุลฮุกมฺ, กฎหมายอิสลาม, มุสลิมกับอัลกุรอาน, บทเรียนจากการทิ้งเตารอตของยิว, รู้จักยิว, ตระกูลนิยม, มุสลิมต้องยึดศีลธรรมอิสลามเป็นมาตรฐานในชีวิต และเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องให้มีการปกครองด้วยกฎหมายของอัลลอฮฺ
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
12 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
10.6.14
ขนาดไฟล์: 
16.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 30 (อายะฮฺ 43-44)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะตุลฮุกมฺ (44) ถูกหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์ที่มุสลิมขัดแย้งกัน "ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้าเถิด และจงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาโองการของข้ากับราคาอันเล็กน้อย และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธการศรัทธา"
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
5 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
3.6.14
ขนาดไฟล์: 
23.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 29 (อายะฮฺ 42-43)

หัวข้อเรื่อง: 
บนีอิสรออีล(ยิว), พวกเขาชอบฟังคำมุสา(ซัมมาอูน) ชอบกินสิ่งต้องห้าม(อักกาลูน), ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย...
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
21 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
20.5.14
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content