Recent posts

Title author Last Post ตอบ views
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 2 (บาบ 6-12) admin 24.9.18 0 9
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) admin 21.9.18 0 34
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) admin 17.9.18 0 124
หัวข้อ 3 กิตาบุลอิลมฺ (มารยาทเกี่ยวกับความรู้, 22) admin 14.9.18 0 88
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) admin 14.9.18 0 126
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1440 (พ.ศ.2561-62) admin 10.9.18 0 113
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) admin 7.9.18 0 606
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) admin 7.9.18 0 533
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) admin 1.9.18 0 609
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25) admin 31.8.18 0 607
คุณค่าของ อัล-ฟาติหะฮฺ admin 28.8.18 0 202
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล admin 17.8.18 0 746