ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่